Положення про фінансові послуги (нова редакція) ............................................................................
 
Положення про фінансові послуги  ........................................................................................................
 

 

Інформація на виконання вимог

Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування,

Що затверджене постановою Правління НБУ від 05.10.2021 № 100[i]

 

А) Перелік різновидів споживчих кредитів (залежно від обраних фінансовою установою критеріїв у розрізі цільових групп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв), що надаються кредитною спілкою споживачу; істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту; умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії; суму (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального):

І. «Споживчий кредит»

1. За цільовим призначенням – споживчий кредит, у тому числі на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів; придбання автотранспорту; на інші потреби.

2. Процентна ставка:

 1) 70% річних на залишкову суму кредиту.

Акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції відсутні.

На підставі ч. 2 ст. 21 Закону України «Про кредитні спілки» встановлено ціну на надану послугу в розмірі 1 відсоток від розміру наданого кредиту. Ціну на надану послугу позичальник сплачує в день укладення кредитного договору одноразово,

3. Кредит строком від 1 місяця до 36 місяців включно.

4. Ліміт кредиту від 1000,00 гривень до суми, яка не перевищує 20% капіталу кредитної спілки.

5. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою Кредитної спілки «АЙ-ДАР» та Позичальника)

1) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток   основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

3) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії кредитного договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає;

6. За видами забезпечення виконання зобов’язань можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою Кредитної спілки «АЙ-ДАР» та Позичальника):

1)  порука;

2)  застава;

3)  інші види забезпечення, не заборонені законодавством.

7. Кредит надається однією сумою або траншами.

 

  Б) Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України:

- супровідні послуги кредитної спілки відсутні;

- кредитні посередники відсутні;

- супровідні послуги третіх осіб (використовуються лише при вчиненні нотаріально посвідчених договорів) - страхування предмета іпотеки (орієнтовна вартість 2000 грн. на рік), страхування життя споживача (орієнтовна вартість 500 грн. на рік),  проведення оцінки забезпечення кредиту (орієнтовна вартість 3000 грн.), послуги нотаріуса (орієнтовна вартість – 5000 грн.), оплата необхідних адміністративних процедур (орієнтовна вартість - 500 грн.), усього 11000 гривень.

 

В) Гіперпосилання на вебсторінку кредитної спілки, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою установою:

http://aidar.vaks.org.ua/services-ua.html

 

Г) попередження:

Попередження про

Можливінаслідки для споживача в разікористуванняспоживчим кредитом абоневиконання ним обов’язківзгідно з договором про споживчий кредит, уключаючипростроченнявиконаннязобов’язаньзісплатиплатежів, а такожрозмір неустойки, процентної ставки, іншихплатежів, якізастосовуютьсячистягуються в разіневиконаннязобов’язання за договором про споживчий кредит

 

1. Споживачнесецивільно-правовувідповідальність за неналежневиконання грошового зобов’язання (ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України).

За порушеннявизначеногографікомтермінуповерненняотриманого кредиту та простроченнясплатисумипроцентів за корисування кредитом ПозичальниксплачуєКредитодавцю штраф у розмірі 50 % (п’ятдесят) процентіввідзагальноїсумиодержанногоПозичальником кредиту.

2. Порушеннявиконаннязобов’язаннящодоповерненняспоживчого кредиту можевплинути на кредитнуісторію та ускладнитиотриманняспоживчого кредиту надалі.

3. Кредитнійспілцізабороняєтьсявимагативідспоживачапридбання будь-якихтоварівчипослугвідфінансової установи абоспорідненоїчипов’язаної з ним особи як обов’язковуумовунаданняспоживчого кредиту.

4. Для прийняттяусвідомленогорішеннящодоотриманняспоживчого кредиту на запропонованихумовахспоживачмає право розглянутиальтернативнірізновидиспоживчихкредитів та  фінансовихустанов.

5. Кредитнаспілкамає право вноситизміни до укладенихзіспоживачамидоговорів про споживчий кредит тільки за згодоюсторін.

6. Споживачмаєможливістьвідмовитисявідотриманнярекламнихматеріалівзасобамидистанційнихканалівкомунікації.

7. Можливівитрати на сплатуспоживачемплатежів за користуванняспоживчим кредитом залежатьвідобраногоспоживачем способу сплати.

8. Ініціюванняспоживачемпродовження (лонгації, пролонгації) строку погашенняспоживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит не передбачено.

 

Ґ) Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ:

https://kis.bank.gov.ua.

 

Д) Повідомлення з рекомендацією негайного інформування споживачем фінансової установи про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи:

«КРЕДИТНА СПІЛКА НЕ ВИКОРИСТОВУЄ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ».

 

Е) Порядок і процедуру захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з них).

Витяг з Порядку обробки персональних даних у кредитній спілці «АЙ-ДАР»

Розділ V. Порядок обробкиперсональнихданих

5.2. Права та обов’язкифізичної особи - суб’єктаперсональнихданих.

Відповідно до ЗАКОНУ фізична особа, щодо якої кредитною спілкою здійснюється обробка персональних даних:

5.2.1.  Має право:

– знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їхобробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

– на доступ до своїх персональних даних;

– отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються її персональні дані у базі персональних даних кредитної спілки, а також отримувати зміст персональних даних;

– пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням протии обробки своїх персональних даних;

– пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого, або до суду;

– застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

- відкликати згоду на обробку персональних даних;

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5.2.2. Зобов’язана повідомляти кредитну спілку про зміну своїх персональних даних, що підлягають обробці, у базі персональних даних.

 

Є) Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

1.  Кредитна спілка має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі у разі затримання Споживачем сплати частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за кредитом, забезпеченим іпотекою та за кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці.

Якщо Кредитна спілка отримує право вимагати дострокового повернення кредиту, то Кредитна спілка зобов’язана у письмовій формі повідомити Споживача про затримкусплати частини кредиту та/або процентів із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

Якщо Кредитна спілка відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення кредиту, такі платежі або повернення кредиту здійснюються Споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від Кредитної спілки повідомлення про таку вимогу.

Якщо протягом цього періоду Споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога Кредитної спілки втрачає чинність.

2. Споживач (Позичальник)  має право протягом 14 календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитись від цього Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від цього Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення чотирнадцятиденного строку. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від цього Договору Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього Договору.

Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:

- договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

- споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від  цього договору;

- комерційних кредитів.

Інші питання відмови Споживача від договору про споживчий кредит регулюються законодавством України.

3. Споживач має право достроково припинити (розірвати) договір про споживчий кредит лише шляхом повернення суми кредиту та сплати нарахованих процентів.

 

Ж) Порядок розгляду фінансовою установою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту.

1. Перелік контактних даних кредитноїспілки:

Адреса

21050, Вінницька область, м.Вінниця, вул. Червонохрестівська, буд. 4, к. 5.

Номер контактного телефону

(0432) 67-69-77, (067) 432 46 74

Адреса електронної пошти

spilka.aidar@gmail.com

Адреса власного вебсайту

aidar.vaks.org.ua

 

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів.

2. Споживач має право звернутись зі зверненням до Національного банку України. Перелік контактних даних розміщено в розділі "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Посилання на розділ «Захист прав споживачів» на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.

Контакти Національного банку України

Адреса

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Для поданняписьмовихзверненьгромадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.

Номер контактного телефону

0 800 505 240

Адреса електронної пошти

nbu@bank.gov.ua

Адреса веб-сайту

https://bank.gov.ua/

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.

Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів.

 

 

 

 

  1. Інформація про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту (додаток 1 до Положення)
  2. Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (додаток 2 до Положення)
  3. Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу) (додаток 3 до Положення)
  4. Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою/майновими правами на предмет нерухомості (додаток 4 до Положення)

 

 

 

 


[i] Інформація, визначену в підпунктах 2 - 7 пункту 16 розділу II Положення про інформаційнезабезпеченняфінансовимиустановамиспоживачівщодонаданняпослугспоживчогокредитування, у розрізі кожного різновидуспоживчого кредиту є ідентичною.

 

 
Положення про фінансові послуги  ....................................................................................................
 
Положення про фінансові послуги  ....................................................................................................
 
Положення про фінансові послуги  ....................................................................................................

 

Положення про фінансові послуги  .................................................................................................... 

Положення про фінансові послуги .....................................................................................................

 

Завантажити DOC версію: (Положення про фінансові послуги)...............................................................

Завантажити PDF версію: (Положення про фінансові послуги)...............................................................